Licytacja L-151-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-151-2010 - h

I. Dane zamawiającego

Nazwa: x, x
Adres pocztowy: x x
Miejscowość: x, Kod pocztowy: 88-999
Tel.: 555555555, Faks: 666666666
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

h

Termin otwarcia licytacji:

2010-09-30 21:35:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
h
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
h
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 88.88.88.88-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
h

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

hh

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

hh

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-09-13 21:25:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

g

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-09-30 21:35:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-09-30 21:45:34

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

y

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

y

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła