Licytacja L-153-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-153-2009 - TEST

Dane zamawiającego

amax, aaaaa
sadsa 11 m. 22
21-222, czxcz

Numer ogłoszenia w BZP:

55844

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-16 14:46:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

domek

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

duzy i drewniany

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1 2 3 4

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-04 14:46:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

sdfsdfdsf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

sdfsdfds

VIII. Termin związania ofertą

02021222.

IX. Termin wykonania zamówienia

qwwq.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wqwqw

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.wp.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wqw

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

wqwq

Informacje o wadium:

100

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-04 14:46:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-27 14:46:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła