Licytacja L-154-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-154-2017 - Zakup energii elektrycznej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Aleksandra Bożek, Gmina 22
Adres pocztowy: Prosta 8
Miejscowość: Częstochowa, Kod pocztowy: 42-200
Tel.: 3578962554, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

455656

Termin otwarcia licytacji:

2017-05-27 13:34:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. wynosi 3 023 651,00 kWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy w dla wszystkich punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Wszystkie punkty posiadają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. Obecnym sprzedawcą jest NOVUM S.A. a umowa obowiązuje do 30.06.2017 r. Szczegółowe informacje zawarte zostały w tabeli poniżej. Szacunkowa wartość zamówienia (netto) w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 695 439,73 zł netto. Gmina Belsk Duży zawrze dwie umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy będą zawierały podział na Nabywców oraz Odbiorców do których będą wysyłane faktury. Zamawiający działa w imieniu własnym i na rzecz następujących jednostek organizacyjnych: • Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.00.00.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 01/07/2017 data zakończenia: 30/06/2019

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
nie dotyczy

Termin związania ofertą

30

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

nie dotyczy

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-05-27 13:26:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

fdff

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-05-27 13:34:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-05-27 13:45:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

nie dotyczy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła