Licytacja L-155-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-155-2017 - HYDROFUN

I. Dane zamawiającego

Nazwa: EK, SZP
Adres pocztowy: P.O.W. 3 m. 5
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 90-245
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

75430 - 2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-05-27 13:35:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
HYDROFUN
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wykonanie zadań budżetu partycypacyjnego 2017 r. pt.: 1)Realizacja projektu „HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej” 2)Realizacja projektu „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133” 3)Realizacja projektu „Plac zabaw dla przedszkolaków” 4)Realizacja projektu „Budowa placu zabaw przy Reymonta – „Ruch to zdrowie – każdy maluch ci to powie” -(opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla poszczególnych projektów wraz z wyliczeniem planowanych kosztów realizacji ww. zadań).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ertyujkil

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
weatyutu

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
uwuueue

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
uetuyeeuu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
iutyyuuye

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

60

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

6rueueeu

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

eureyuwu

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-05-27 13:35:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Łódź

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-05-27 13:35:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-05-27 13:44:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

gdhkdgh

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

asdfrgthyjuk

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła