Licytacja L-157-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-157-2009 - 1

Dane zamawiającego

Wojtek, IC
1 1 m. 1
69-110, 1

Numer ogłoszenia w BZP:

222333

Termin otwarcia licytacji:

1970-01-01 01:00:01.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

1970-01-01 01:00:01

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1

VIII. Termin związania ofertą

1.

IX. Termin wykonania zamówienia

1.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 1970-01-01 01:00:01

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 1970-01-01 01:00:01.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła