Licytacja L-157-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-157-2017 - Zakup energii elektrycznej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: u202-10, UŁ EkSoc
Adres pocztowy: Rewolucji 1905 16
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 95-999
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

76429 - 2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-05-27 13:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakup energii elektrycznej 1MWh
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.00.00.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 01/07/2017 data zakończenia: 30/06/2019

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

dfgrfr

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

werertdrhd

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-05-27 13:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

erfghnj

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-05-27 13:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-05-27 13:35:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rftgyhujk

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

rtyuiop

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła