Licytacja L-158-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-158-2010 - uy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Celna w Olsztynie, Izba Celna w Olsztynie
Adres pocztowy: Dworcowa 1
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-413
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

11111111111

Termin otwarcia licytacji:

2010-10-12 09:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
uy
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
uyfudis
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.56.78.91-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
gebdfv

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
dsvdsv

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
yygygygku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
hghvhjvj

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
hfhgkjgjk

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
yugjgkuguky

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jhjkgjkg

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

jhgjh

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.hgf

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

uyyffu

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

yfiufuifuy

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-12 09:26:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

hf

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-10-12 09:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-10-12 09:55:40

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

kfhf

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

yuukyff

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

gugkugkug

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła