Licytacja L-16-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-16-2009 - wf

Dane zamawiającego

rado321, Gmina Babiak
Plac Wolności 5
62-620, Babiak

Numer ogłoszenia w BZP:

23234

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-29 07:51:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

rebr

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wfffg34

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

3g

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-28 07:52:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

luiluti

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

hyhrt

VIII. Termin związania ofertą

hyhe.

IX. Termin wykonania zamówienia

htyht.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rtye

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

yhy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

rfrr

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

rferf

Informacje o wadium:

yhy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-28 07:52:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-01-29 09:51:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-01-01 07:53:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła