Licytacja L-160-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-160-2009 - Samochód

Dane zamawiającego

Biuro Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Radomiu
Kilińskiego 30
26-600, Radom

Numer ogłoszenia w BZP:

1234-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-17 13:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2008r. lub 2009, 9 – cio osobowego samochodu – mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na 2 wózkach inwalidzkich. Pojazd powinien posiadać roczne ubezpieczenie OC, AC, NW, oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dokonane przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich odpowiada określonym normom i specyfikacjom (homologacja). Zakres zamówienia – poniżej 206.000 EUR.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. Licytacja elektroniczna na dostawę samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 zł. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto na zakup samochodu 100 zł. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-17 09:20:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. -Poprzez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający rozumie posiadanie wpisu prowadzonej działalności we właściwym rejestrze bądź ewidencji działalności gospodarczej. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: -Poprzez posiadanie niezbędnego doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie dostaw (co najmniej 1), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. -W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu zamawiający wymaga przedłożenia zaświadczeń o nie zaleganiu wykonawcy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. -Poprzez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający rozumie posiadanie wpisu prowadzonej działalności we właściwym rejestrze bądź ewidencji działalności gospodarczej. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: -Poprzez posiadanie niezbędnego doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie dostaw (co najmniej 1), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. -W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu zamawiający wymaga przedłożenia zaświadczeń o nie zaleganiu wykonawcy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych przedmiotowym postępowaniu oświadczeń i dokumentów, wg. formuły „spełnia - nie spełnia”.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.Wykaz wykonanych dostaw (co najmniej 1), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, tj. dostawy 9 – osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Za należycie wykonaną dostawę pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, zamawiający uzna zrealizowaną terminowo dostawę, zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartej umowy. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 5.Potwierdzenie wpłaty wadium - w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, bądź – w przypadku wadium wnoszonego w innej formie – odpowiedni dokument. 6.Folder informacyjny ze zdjęciami zawierający opis techniczny oferowanego samochodu. 7.Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. 8.W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

20 kwiecień 2009r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10% ceny ofertowej brutto

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

UMOWA – projekt Zawarta w dniu …………… 2009r., pomiędzy: Gminą Miasta Radomia reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka Gmina Miasta Radomia REGON 670223451 NIP 796-28-17-529 zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, a .......................................................................... z siedzibą w ……………………………………… REGON: …………………….. NIP: ……-.…..-…..-.…. reprezentowaną przez …………………………. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 206.000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). § 1 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego, wyprodukowanego w ………..r., 9 – cio osobowego samochodu – mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na 2 wózkach inwalidzkich. marka - …………………………………………………………………………………………………….. 2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony wraz z kompletem dokumentów, własnym transportem Wykonawcy. 3. Pojazd posiada …….roczne (min, 12 m-cy) ubezpieczenie OC, AC, NW. 4. Pojazd będzie posiadać atest na przyciemniane szyby, świadectwo homologacji, a także zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dokonane przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim odpowiada określonym normom i specyfikacjom lub oświadczenie wykonawcy w tej kwestii. Niniejsze: atest, świadectwo i zaświadczenie okazane będzie podczas odbioru przedmiotu umowy. 5. Protokolarny odbiór nastąpi po dostarczeniu i uruchomieniu pojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj.: Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 16 26 – 600 Radom. § 2 1. Strony ustalają termin dostawy przedmiotów umowy: 30 dni od daty podpisania umowy. 2. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie zamówienia, za jego uprzednią zgodą, pod warunkiem zrealizowania zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. § 3 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …... – letniej gwarancji na podzespoły mechaniczne, wyposażenie i udziela Zamawiającemu ……. – letniej gwarancji na perforację nadwozia na dostarczony przedmiot umowy licząc od daty dostawy. 2. W przypadku awarii wykluczającej natychmiastowe jej usunięcie w siedzibie Zamawiającego, wykonawca w ciągu 24 godzin dostarczy nieodpłatnie na czas naprawy pojazd zastępczy o podobnych parametrach. 3. Okres naprawy nie może przekroczyć 2 tygodni. 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminach określonych w ust.1, jeśli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 5. Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw gwarancyjnych w imieniu Wykonawcy na zasadach określonych w umowie, przez inną firmę upoważnioną do tego celu przez Wykonawcę. § 4 1. Wartość przedmiotu zamówienia, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowaną dostawę, wynosi dla: a) samochodu osobowego: …………..….. zł netto (słownie: ………………………………………………………...............), plus podatek VAT ….... %, co daje …………….. brutto (słownie: ……...........................................................................). b) rocznego pakietu ubezpieczeniowego: …………..…. zł netto = brutto (słownie: …………….………………………………...............). Co stanowi łącznie kwotę ……………. zł brutto (słownie: ………………...……….………………) 2. Do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego upoważnieni są: - Pani Jolanta Siara – Z - ca Dyrektora DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu, - Pan Maciej Świerczyński – Pracownik DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu. 3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt 1 jest dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia przez osoby wymienione w pkt 2 w formie protokołu odbioru i stwierdzenie przez nie, że jego realizacja jest prawidłowa i nie budzi zastrzeżeń. 4. Należność za dostarczony i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu 14-stu dni od daty przedłożenia prawidłowo sporządzonej faktury. § 5 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: a) 0,2% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy. b) 30% za odstąpienie Wykonawcy od umowy. 2. W przypadku, gdyby szkoda Zamawiającego przerosła wysokość kary umownej, Zamawiający ma prawo niezależnie od kary żądać odszkodowania uzupełniającego. 3. Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Kary umowne nie będą naliczane Wykonawcy, jeżeli nie dotrzymanie terminu umownego nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość faktycznie poniesionych kosztów na wykonanie zamówienia – zgodnie ze sporządzonym przez strony protokołem inwentaryzacyjnym. § 6 1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, tj. wartości określonej w § 4 ust. 1, co stanowi kwotę ……………………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………………….....). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie ……………………………………………………………………………………………………………... 3. Strony ustalają, że:  70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota ……………………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………) stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,  30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota ……………….……………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………………..……………) stanowi pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. Za należycie wykonaną Zamawiający uzna dostawę zrealizowaną terminowo, zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartej umowy. 7. Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. § 7 Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac ani w całości, ani w części innym osobom, o ile nie wskazał on w złożonej ofercie zakresu prac, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. § 8 Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego praw do dostarczonych przedmiotów zamówienia, określonych w §1. § 9 Opłaty i koszty związane z umową obciążają Wykonawcę. § 10 Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają obustronnego porozumienia w formie pisemnej § 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. § 12 Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych w Radomiu. § 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający. Zamawiający Wykonawca

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach formalnych: Paweł Szczepanowski, nr telefonu: (048) 36-20-282. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1.Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter). 2. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, oraz Nie otwierać przed dniem 17.03.2009 r. godz. 10:00”.

Informacje o wadium:

Zamwiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2000 zł

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-17 09:20:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-17 10:17:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła