Licytacja L-161-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-161-2010 - Dostawy papieru

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KRUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
Adres pocztowy: Legionowa 18
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-099
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

2432/2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-10-22 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy papieru
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1)Papier do drukarek laserowych „wizytówkowy”: format A4, przewidywane roczne zapotrzebowanie: 400 szt.; parametry: biały, gramatura 250g/m2, przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych drukarkach laserowych. 2)Papier do drukarek laserowych „wizytówkowy”: format A4, przewidywane roczne zapotrzebowanie: 200 szt.; parametry: kolorowy, gramatura 250g/m2, przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych drukarkach laserowych. 3)Papier do drukarek laserowych: format A4, przewidywane roczne zapotrzebowanie: 1200 ryz; parametry: 500 sztuk w ryzie, białość min 161 CIE, gramatura 80g/m2, klasa B+; przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych drukarkach laserowych. 4)Papier do kserokopiarek: format A4, przewidywane roczne zapotrzebowanie: 2900 ryz; parametry: 500 sztuk w ryzie, białość min 161 CIE, gramatura 80g/m2, klasa min. B+; przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych kserokopiarkach. 5)Papier do kserokopiarek: format A4, przewidywane roczne zapotrzebowanie: 7 ryz; parametry: 250 sztuk w ryzie, białość min 161 CIE, gramatura 160g/m2, przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych kserokopiarkach. 6)Papier do kserokopiarek format A3: przewidywane roczne zapotrzebowanie: 55 ryz parametry: 500 sztuk w ryzie, białość min 161 CIE, gramatura 80g/m2, klasa min. B+; przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych kserokopiarkach. 7)Papier do kserokopiarek kolorowy: format A4, przewidywane roczne zapotrzebowanie: 7 ryz; parametry: 250 sztuk w ryzie, gramatura 160g/m2, przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych kserokopiarkach.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.30-1
Dodatkowe przedmioty 30.19.76.44-2

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu. Jego ocena będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dołączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wzory oświadczenia i wniosku są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.krus.gov.pl.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu. Jego ocena będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dołączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wzory oświadczenia i wniosku są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.krus.gov.pl.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu. Jego ocena będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dołączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wzory oświadczenia i wniosku są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.krus.gov.pl.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu. Jego ocena będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dołączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wzory oświadczenia i wniosku są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.krus.gov.pl.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie ww. warunku udziału w postępowaniu. Jego ocena będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dołączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wzory oświadczenia i wniosku są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.krus.gov.pl.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1)wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji 2)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli wniosek składa pełnomocnik.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

tak, nie należy przedkładać oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1)Z platformy mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2)Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.p, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3)W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1)W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2)Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3)W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych i groszach. Cenę oferty stanowi łączny całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia (łączna cena wszystkich rodzajów papieru wymienionego w części II.1.3. z uwzględnieniem podanych ilości szacunkowych), w tym koszty dostawy, rozładunku, podatki oraz ewentualne upusty zastosowane przez Wykonawcę. 4)Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5)Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 zł. 6)W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7)Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 8)Bezpośrednio po zamknięciu licytacji Zamawiający poda, pod adresem internetowym podanym w niniejszym ogłoszeniu, nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-22 08:29:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Oddział w Pacanowie, ul. Wiśniowa 14, Pacanowo

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-10-22 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-10-22 11:36:30

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy z rozładunkiem papieru do drukarek laserowych i kserokopiarek, określonego szczegółowo w załączniku do umowy, do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku oraz Placówek Terenowych KRUS w Augustowie i Zambrowie. 2.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy zgodny z wymaganiami zawartymi w ww. załączniku do umowy, przeznaczony do odpowiedniego sprzętu, w oryginalnych opakowaniach producenta. 3.Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości przedmiotu umowy, jeżeli będzie niekompletny, niezgodny ze specyfikacją i złożoną ofertą, wadliwy lub ze śladami uszkodzenia. 4.Dostawa realizowana będzie na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego, przesłanego faksem lub drogą elektroniczną, zawierającego ilości wybranego asortymentu spośród wymienionego w załączniku do umowy. 5.Przedmiot zamówienia dostarczany będzie pod wskazane poniżej adresy: -Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15- 099 Białystok, -Placówka Terenowa KRUS w Augustowie, ul. Młyńska 29, 16-300 Augustów, -Placówka Terenowa KRUS w Zambrowie, ul. Obrońców Zambrowa 4, 18-300 Zambrów. 6.Na każdą ww. lokalizację będzie przekazywane oddzielne zapotrzebowanie. Faktury należy wystawiać oddzielnie na każde zapotrzebowanie, z zaznaczeniem miejsca dostawy. 7.Dostawa nastąpi najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. 8.Papier powinien być przechowywany przez Wykonawcę w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i wilgotności wynoszącej do 55%. 9.Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy za dostarczony towar wg cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy. 10.Koszt przygotowania dostawy, przewozu i rozładunku wliczony jest w cenę. 11.Ceny nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania umowy. 12.Należność za dostarczony towar przekazana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego. Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktury będą wystawiane w dniu realizacji zamówienia. 13.Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy będzie dokument magazynowy wystawiony przez Wykonawcę lub faktura podpisana przez przedstawiciela Zamawiającego. 14.W przypadku stwierdzenia braków w dostawie w stosunku do złożonego zamówienia, Wykonawca ma prawo do zapłaty wyłącznie za dostarczony towar. 15.W razie stwierdzenia wad dostarczonego towaru lub nieodpowiedniej jego jakości, Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, przy czym wymiana towaru na nowy, wolny od wad, będzie dokonana w terminie 3 dni od daty otrzymania żądania Zamawiającego. 16.Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 1)za zwłokę w dostarczeniu zamówionych materiałów i akcesoriów według asortymentu i ilości określonej w zamówieniu - w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki. 2)za zwłokę w dostarczeniu materiałów i akcesoriów w miejsce wadliwych - w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki. 18.W przypadku powstania szkody z tytułu naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 19.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia z tytułu faktycznego wykonania części umowy . 20.Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 21.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 22.Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych informacji w trakcie realizacji umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie. 23.W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 24.W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Wzory: wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania są dostępne na stronie Zamawiającego: www.krus.gov.pl 2.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. zamawiający i wykonawcy przekazują: a)pisemnie lub faksem - do momentu otwarcia licytacji, przy czym w przypadku przekazywania za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, b)drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej - od momentu otwarcia do zamknięcia licytacji (wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce -moje wiadomości). 3.Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła