Licytacja L-161-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-161-2012 - Dostawa energii

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Joanna Dubiel, Urząd Gminy Świerklany
Adres pocztowy: Świerklańska 54
Miejscowość: Jankowice, Kod pocztowy: 44-264
Tel.: 32 43 27 506, Faks: 32 43 27 509
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Termin otwarcia licytacji:

2012-10-04 10:54:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Świerklany. Dostawa będzie się odbywała na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą w grupie taryfowej C12b. Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z Vattenfall Distribution Poland S.A. Dane szczegółowe: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną: 51 Całkowita moc umowna [kW] 182,19 Grupa taryfowa: C12b Sterowanie oświetleniem ulicznym: Zegary astronomiczne CPA 3.1. Odstrojenie: +45 min/-30 min Szacunkowe zużycie roczne: [MWh] 244/526 - dzień/noc (C12b).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.31.00.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) zawartą generalną umowę dystrybucyjną z Vattenfall Distribution Poland S.A.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. formularz oferty zgodnie z treścią Załącznika nr 1; 2. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeśli dotyczy); 3. oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 4. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników, z której wynikać będzie sposób reprezentacji spółki (jeśli dotyczy); 5. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, celem oceny ważności oferty, która odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku (załącznik nr 1 do umowy) w przypadku budowy nowych punktów poboru energii elektrycznej bądź ich likwidacji.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.swierklany.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaaaaaaaaaaa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

bbbbbbbbbbbbbbbb

Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-04 10:54:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Świerklany ul. Świerklańska 54 44-264 Jankowice Sekretariat - biuro nr 21, I piętro.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-10-04 10:54:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-10-29 10:56:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

16.1. Przedmiot Umowy i postanowienia ogólne 16.1.1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Świerklany na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2006.89.625 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 16.1.2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 16.1.3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: a) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług dystrybucyjnych; b) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; c) Umowa – niniejsza umowa, d) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez obiekty Zamawiającego; e) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej; f) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej; g) okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej; h) taryfa – zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia za pobraną energię elektryczną; i) strefa czasowa – godziny doby, w których ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej z rozliczeniem wielostrefowym są jednakowe. 16.2. Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 16.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 16.2.2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1. 16.2.3. Planowana wysokość rocznego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru określanych w załączniku nr 1 szacuje się łącznie w wysokości 774 MWh. 16.2.4. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 16.2.5. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 określana jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 16.2.6. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. 16.2.7. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie Standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w załączniku nr 1. 16.2.8. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. 16.2.9. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 16.3. Standardy jakości obsługi 16.3.1. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 16.3.2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U.128.895) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 16.4. Podstawowe obowiązki Zamawiającego 16.4.1. Na mocy Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: a) pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, b) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną, c) zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i planowanej wysokości rocznego zużycia. 16.5. Zasady rozliczeń 16.5.1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej (netto), określonej w Ofercie Wykonawcy, która wynosi: Grupa taryfowa C12b Strefa Cena jedn. netto [PLN/MWh] Dzień Noc Na dzień zawarcia umowy szacunkowa wartość umowy wynosi: ________ zł. netto + należny podatek Vat (____%): ___________ zł., tj. __________ zł. brutto. 16.5.2. Cena jednostkowa netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, pozostanie niezmienna przez cały czas obowiązywania umowy. 16.5.3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, określonej w Umowie. 16.5.4. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki. 16.5.5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. 16.5.6. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty. 16.5.7. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD. 16.6. Płatności 16.6.1. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice. 16.6.2. Należności wynikające z faktur VAT płatne będą przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, ze środków zabezpieczonych w budżecie: dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260. 16.6.3. Za datę realizacji płatności uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy. 16.6.4. W przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, liczone od kwoty netto wyszczególnionej na fakturze. 16.6.5. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię elektryczną. 16.6.6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-10-18-555. 16.6.7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: _____________________ 16.6.8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 16.6.9. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 16.7. Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw. 16.7.1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.02.2012 r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim Sprzedawcą i dostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej. 16.7.2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.01.2013 r. 16.7.3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę. 16.7.4. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru wskazanych w Załączniku Nr 1 i nie stanowi to rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w Załączniku nr 1. 16.7.5. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, b) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 16.7.6. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa powyżej pozostaje ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem rozwiązania Umowy. 16.7.7. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość iż umowa o świadczenie usług dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym powyżej, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których dostarczana jest energia elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej rozwiązania. 16.7.8. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną o co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i obecnych należności. 16.7.9. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu lub zagrożeniu wystąpienia przerw i ograniczeń w dostarczaniu/odbiorze energii elektrycznej, o przewidywanym czasie ich trwania i o przewidywanych skutkach dla umowy oraz o ich ustaniu. 16.8. Zmiany umowy 16.8.1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie ilości punktów poboru energii elektrycznej w przypadku (załącznik nr 1 do umowy) w przypadku budowy nowych punktów poboru energii elektrycznej bądź ich likwidacji. 16.9. Postanowienia końcowe 16.9.1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 16.9.2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 16.9.3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 16.9.4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 16.9.5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej L.p. Punkty poboru energii elektrycznej Nr ewidencyjny wg systemu rozliczeniowego OSD Moc umowna [kW] 1 Świerklany Bratkowa ST 111363 11/5220215 0,30 2 Świerklany Warneńczyka ST 111889 11/5220024 2,00 3 Świerklany Szklarnia ST 111896 11/5220023 2,90 4 Świerklany Boryńska 3 ST 111754 11/5220022 0,50 5 Świerklany Jankowicka ST 111897 11/5220017 3,20 6 Świerklany Powstańców ST 111782 11/5220016 2,70 7 Świerklany Stawowa ST 111894 11/5220015 2,80 8 Świerklany Leśna/Kościuszki ST 111784 11/5208295 3,30 9 Świerklany Plebiscytowa/Boczna ST 111781 11/5208266 3,60 10 Świerklany Graniczna ST 111881 11/5208219 5,50 11 Świerklany Aleje ST 111899 11/5208218 3,27 12 Świerklany Dolna ST 111821 11/5208217 10,83 13 Świerklany Wodzisławska ST 111891 11/5208216 3,40 14 Jankowice Szkoła ST 110614 11/5208215 3,70 15 Świerklany Wiejska ST 111786 11/5208022 2,42 16 Świerklany Szkoła ST 111818 11/5206296 2,90 17 Świerklany Piekarnia ST 111817 11/5206255 2,80 18 Świerklany Boryńska II ST 111783 11/5206254 4,30 19 Świerklany Plebiscytowa ST 111892 11/5206253 0,80 20 Świerklany Żorska ST 111898 11/5206252 1,68 21 Świerklany Strażnica ST 111780 11/5206251 13,29 22 Świerklany Szerocka ST 111824 11/5206249 5,80 23 Świerklany Plebiscytowa I ST 111357 11/5206248 4,50 24 Świerklany Szkoła 9 Maja ST 111820 11/5206250 3,02 25 Świerklany Dziury I ST 111893 11/5220019 1,38 26 Jankowice Prezydium ST 110612 11/5206256 8,42 27 Jankowice Szyb ST 110610 11/5206257 5,80 28 Jankowice Boguszowicka-Gwarek ST 110613 11/5206294 7,10 29 Jankowice Brzozowa ST 110508 11/5220214 1,00 30 Jankowice Podlesie ST 110801 11/5220213 1,28 31 Jankowice Pawła 1 ST 110519 11/5220212 2,30 32 Jankowice Pawła ST 110611 11/5220211 4,00 33 Jankowice Wolności ST 110516 11/5220210 1,50 34 Jankowice Hoły ST 110515 11/5220209 3,70 35 Jankowice Boguszowicka ST 110517 11/5220208 5,20 36 Jankowice Świerklańska ST 110829 11/5220207 4,50 37 Jankowice Piaskowa ST 110513 11/5220206 1,50 38 Jankowice Nowa ST 110512 11/5220205 2,90 39 Jankowice Rybnicka ST 110823 11/5220204 3,00 40 Jankowice Nowa ST 110514 11/5220203 2,20 41 Jankowice Polna ST 110509 11/5220202 2,20 42 Jankowice Majątek ST 110518 11/5220201 4,70 43 Jankowice Hanuski ST 110828 11/5220025 2,70 44 Jankowice Górnicza ST 110510 11/5220021 5,40 45 Jankowice Pawła 2 ST 110667 11/5208296 3,28 46 Świerklany Kościelna ST R1753 11/5220029 1,50 47 Świerklany Letnia R1336 11/5220030 1,92 48 Świerklany Pogodna 11/5220031 3,60 49 Świerklany Rajska 11/5206010 3,60 50 Świerklany Szerocka 1 R1819 3,00 51 Świerklany Wodzisławska R1817 5,00 RAZEM 182,19

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła