Licytacja L-162-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-162-2009 - roboty geodezyjne

Dane zamawiającego

marek, Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82
16-400, Suwałki

Numer ogłoszenia w BZP:

12345

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-24 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Wykonanie map w skali 1:2000 dla potrzeb projektu planu zagosp. przestrzennego dla pow. 800 ha

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wykonawca prześle login

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

postąpienia

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-17 10:37:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

spełnia warunki art 21 pzp

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

oswiadczenie o spełnianiu warunków

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

30.06.2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

ww.gmina

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

w projekcie umowy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

nie

Informacje o wadium:

nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-17 10:37:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-03-24 15:00:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-03-25 09:00:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-26 14:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-18 08:57:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła