Licytacja L-164-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-164-2009 - Komputery

Dane zamawiającego

Katarzyna Jacak, Gospodarstwo Pomocnicze Komendy Stołecznej Policji Zakład Obsługowo-Produkcyjny
Karolkowa 46
01-203, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-164-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-20 11:03:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

zakup 50 komputerów

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wegg

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

gfhghgf

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-17 11:04:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

spełnia wymagania art. 22 i 24 upzp

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

oświadczenie o treści zgodnej z art 22 i 24

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

12 dni od daty podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga się

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

umowa w formie pisemnej

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-17 11:04:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-21 11:03:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-19 11:12:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła