Licytacja L-166-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-166-2009 - dfthz

Dane zamawiającego

Mateusz , Prezentacja
Prezentacyjna 0
00-000, Prezentów

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-20 13:25:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

gfh

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

cb

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

cvb

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.03 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-20 13:23:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cv

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

cv

VIII. Termin związania ofertą

xyc.

IX. Termin wykonania zamówienia

yxc.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

yxc

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

xyc

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

yxc

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

yxc

Informacje o wadium:

xyc

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-20 13:23:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-21 13:18:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-20 13:22:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła