Licytacja L-166-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-166-2014 - Usługa sprzątania - Biurowiec

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Anna, Wrocławskie Mieszkania
Adres pocztowy: Reja 53
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-343
Tel.: 713235700, Faks: 71 5555555
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

666000333

Termin otwarcia licytacji:

2014-12-17 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa sprzątania - Biurowiec
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Sprzątanie pomieszczeń w biurowcu położonym przy ul. Olchowej 5
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 34.34.34.34-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30.06.2015

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie - zał.nr 3

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie - zał.nr 3

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie - zał.nr 3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie - zał.nr 3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie - zał.nr 3

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
AAAAAAAAAA

Termin związania ofertą

60 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.wm.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. 2) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 4) Wykonawca powinien dokonać rejestracji na platformie licytacji przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 5) Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma LOGIN – identyfikator użytkownika. 6) Wykonawca przekazuje swój LOGIN wpisując go do Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. LOGIN winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji znaków specjalnych itp. Brak LOGINu bądź brak poprawnego LOGINu we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu oraz nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Podany LOGIN umożliwi Zamawiającemu dopuszczenie Wykonawcy do udziału w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją 1-etapową. jednoetapową. 2. Czas trwania licytacji elektronicznej – 30 minut 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (oferty). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000.00 PLN. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za cały przedmiot zamówienia kwotę 500000.00 PLN. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-12-01 10:59:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław (kancelaria). Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-12-17 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-12-17 12:20:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

CCCCCCCCCC

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji – wzór (załącznik nr 1). 2. Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp oraz lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy nienależeniu do grupy kapitałowej – wzór (załącznik nr 2). 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wzór (załącznik nr 3). 4. Projekt umowy (załącznik nr 4). 5. Przedmiary robót (załącznik nr 5). 6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 6). 7. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy zasobów – wzór (załącznik nr 7). 8. Formularz cenowy / kosztorys ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza i przekazania Zamawiającemu przed zawarciem umowy – wzór (załącznik nr 8). INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej www.wm.wroc.pl nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Platforma licytacji upubliczni tę informację w imieniu Zamawiającego. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wybrana, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia zobowiązani są złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym: 1) Formularz cenowy - wzór Załącznik Nr 8 2) KOSZTORYSY OFERTOWE sporządzone zgodnie z przedmiarami zamieszczonymi na stronie internetowej, z których wynikać musi cena oferty brutto ustalona w trakcie licytacji i w którym ceny jednostkowe będą wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wymaga złożenia powyższych dokumentów w oryginale. Ww. dokumenty muszą być podpisane (czytelnie lub nieczytelnie wraz z pieczątką imienną) przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. W przypadku ich podpisania przez pełnomocnika, pełnomocnictwo winno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i winno być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu i sprawdzeniu formularza cenowego i kosztorysów ofertowych. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła