Licytacja L-167-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-167-2009 - Komputery

Dane zamawiającego

Artur , PKP
Ta 7
03-734, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-20 16:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

10 szt.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Firefox itp

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ZZZZZZZZZZZZZZ

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-20 15:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

111

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

11111

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

2 miesiące od podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2% wartości umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.plk-sa.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

aSASDasfASF

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

asfASFAsf

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-20 15:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-20 20:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-20 15:15:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła