Licytacja L-167-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-167-2010 - SIP

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba, Izba Poznań
Adres pocztowy: duńska 75 m. 3
Miejscowość: szczecin, Kod pocztowy: 71-795
Tel.: 988888888, Faks: 900000000
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

777777

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-13 08:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SIP
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
przetarg na Lexa
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.11.11.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.12.2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
ljljljl

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ok

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ok

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ok

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ok

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ok

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

31.12.2010

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www. izba.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

ok

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ok

Minimalna wysokość postąpienia

3000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2014-11-14 00:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

izba

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-13 08:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-13 09:30:57

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ok

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ok

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

ok

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła