Licytacja L-167-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-167-2014 - nnnnnnnnnnnnnnnnnn

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Anna, Wrocławskie Mieszkania
Adres pocztowy: Reja 53
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-343
Tel.: 713235700, Faks: 71 5555555
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

999999

Termin otwarcia licytacji:

2014-12-18 13:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
nnnnnnnnnnnnnnnnnn
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
nnnnnnnnnnnnnnnnnn
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 77.77.77.77-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nnnnnnnnnnn

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nnnnnnnnnnnn

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nnnnnnnnnnnnn

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nnnnnnnnnnnnnnnn

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

nnnnnnnnnnnn

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

nnnnnnnnnnn

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

nnnnnnnnnnnnnn

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-12-01 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

mmmmmmmm

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-12-18 13:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-12-18 13:40:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

,,,,,,,,,,

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

,,,,,,,,,,,,,

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

,,,,,,,,

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła