Licytacja L-168-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-168-2009 - gdfgdgdg

Dane zamawiającego

Tomek, Gmina Siedliszcze
Szpitalna 15A
22-130, Siedliszcze

Numer ogłoszenia w BZP:

fghfghfgh

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-23 19:21:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

dfgdfgdfgdfg

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

zzxczczxcz

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xvzxvxvzxv

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-23 19:21:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

fsdfsdfsdfs

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

sdfsdfsdfsdfsdf

VIII. Termin związania ofertą

sdgsdgsd.

IX. Termin wykonania zamówienia

gsdgsdgsdg.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

sdgsdgsgsgd

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

fsdfsdfsd

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ghfdgdfgdfgdfg

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

gdfgdfgcfgdg

Informacje o wadium:

fsfsdfsgdgd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-23 19:21:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-24 19:21:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-24 19:22:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła