Licytacja L-168-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-168-2010 - abc

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba, Izba Poznań
Adres pocztowy: duńska 75 m. 3
Miejscowość: szczecin, Kod pocztowy: 71-795
Tel.: 988888888, Faks: 900000000
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

23432

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-13 18:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
abc
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
lex
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 23.22.22.22-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.12.10

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
mnm

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
,m

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
,,m,

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

31.12.10

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

,mn,n,

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

n,n,,n

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-11-13 17:39:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-13 18:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-13 19:10:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

.,..,

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

,m,.m

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła