Licytacja L-168-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-168-2014 - święta

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Anna, Wrocławskie Mieszkania
Adres pocztowy: Reja 53
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-343
Tel.: 713235700, Faks: 71 5555555
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

mmmmmmmmmm

Termin otwarcia licytacji:

2014-12-17 14:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
święta
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
,,,,,,,,,,,
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 99.99.99.99-9
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
,,,,,,,,,,

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
999999999

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
999999999

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
99999999

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
9999999999

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
999999999

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
9999999999999

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

99999999999999

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.wm.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

mmmmmmmmm

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

mmmmmmmmmmmmm

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-12-10 13:41:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

mmmmmmm

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-12-17 14:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-12-17 14:10:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

,,,,

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

,,,,,

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

,,,,,,,,,,

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła