Licytacja L-168-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-168-2017 - dostawa komputerów

Dane zamawiającego


Nazwa: Super Zamawiający, Super Zamawiąjacy
Adres pocztowy: Kasa1
Miejscowość: Mój Folwark, Kod pocztowy: 56-009
Tel.: 22346789, Faks: 22345678
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2017-09-15 23:37:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


dostawa komputerów

Dostawy

ilość 100 szt

www.aa.pl

brak

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


PC, Internet, przeglądarka

www.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


cena wywoławcza 100000,00 pln

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-09-04 23:34:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-09-15 23:37:00.

Dokładna data

Upływa 2017-09-15 23:39:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


brak wymagań

-

brak wymagań

-

brak wymagań

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

nie ymaga

nie wymaga

nie wymaga

nie wymaga

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1 dzień

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie wymaga

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


kara po zbóju

XIII. Informacje dodatkowe


brak

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła