Licytacja L-169-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-169-2010 - lex i abc

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba, Izba Poznań
Adres pocztowy: duńska 75 m. 3
Miejscowość: szczecin, Kod pocztowy: 71-795
Tel.: 988888888, Faks: 900000000
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

1234

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-15 15:10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
lex i abc
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
fssdfsdf
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
dgffds

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
erewr

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
q

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
eqw

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ewq

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
qew

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wqe

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

e

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

ewq

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ewq

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-11-15 14:09:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ew

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-15 15:10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-15 15:20:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

sfa

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

fsa

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

sa

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła