Licytacja L-17-2010

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-17-2010 - Zakup komputerów

Dane zamawiającego

Sebastian Czarnecki, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Artwińskiego 3c
25-734, Kielce

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-29 09:08:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

intel, hdd 250 Gb

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

?

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-29 09:09:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

?

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

?

VIII. Termin związania ofertą

?.

IX. Termin wykonania zamówienia

?.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

?

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

bip.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

?

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

?

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-29 09:09:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-29 09:10:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła