Licytacja L-170-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-170-2017 - dostawa komputerów

Dane zamawiającego


Nazwa: Super Zamawiający, Super Zamawiąjacy
Adres pocztowy: Kasa1
Miejscowość: Mój Folwark, Kod pocztowy: 56-009
Tel.: 22346789, Faks: 22345678
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

12

Termin otwarcia licytacji:

2017-09-16 09:29:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


dostawa komputerów

Dostawy

,,,

mmm

mm

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


xx

www.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


xxx 150000.00

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-09-04 09:25:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-09-16 09:29:00.

Dokładna data

Upływa 2017-09-16 09:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


vvvvv

-

nn

-

nn

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

bbb

bbb

bbb

bb

IX. Termin związania ofertą


bb

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


bb

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


mmm

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


bb

XIII. Informacje dodatkowe


bb

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła