Licytacja L-172-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-172-2009 - zdzisiowa 2

Dane zamawiającego

Zdzisław Wijas, ZOiIUM Kielce
Strycharska 6
25-659, Kielce

Numer ogłoszenia w BZP:

234

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-24 15:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

przedmiot

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

przedmiot

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

przedmiot

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-24 15:27:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

przedmiot

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

przedmiot

VIII. Termin związania ofertą

przedmiot.

IX. Termin wykonania zamówienia

przedmiot.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

przedmiot

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

przedmiot

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

przedmiot

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-24 15:27:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-24 15:27:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła