Licytacja L-172-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-172-2013 - dostawa papieru xero

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Arkadiusz, Jezior
Adres pocztowy: bylejaka 33 m. 33
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 21-100
Tel.: 8185554252, Faks: 8182333433
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

BZP - 1213 UZP

Termin otwarcia licytacji:

2013-05-27 11:04:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa papieru xero
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dostawa 22 000 ryz papieru format A3 A4
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
13 miesiecy od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
6000 PLN

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiajacy nie wymaga

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2 dostawy w ostatnich 3ch latach 2 dostawy po 50 000 PLN kazda w prypadkupodania w wartosci w walutach do przeliczenia stosujemy kurs na dzien ogloszenia wedlug NBP

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiajacy nie wymaga

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiajacy nie wymaga

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiajacy nie wymaga

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zmiana stawki podatku VAT sila wyzsza umowa moze ulec skroceniui w przypadku wyczerpania asortymentu kwoty umowy, zaprzestanie produkcji

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.przetargi.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

zgodnie z wymaganiami platformy UZP

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

cena wywolawcza 246 000 PLN kazde postapienie nie moze byc wyzszym, kazde nastepne postapienie musi byc nizsze Po licytacji wygrany wykonawca zostanie poproszony o zlozenie formularza cenowo

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-05-21 11:11:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

w siedzibie zamawiajacego pokoj 102

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-05-27 11:04:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-04 11:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w siedzibie zamawiajacego pokoj 102

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zamawiajacy nie wymaga

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

wzor umowy stanowi zalacznik nr 5 i nr 2 , umieszczony na stronie zamawiajacego

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła