Licytacja L-172-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-172-2017 - test

Dane zamawiającego


Nazwa: a, b
Adres pocztowy: s1
Miejscowość: ABC, Kod pocztowy: 00-100
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

test

Termin otwarcia licytacji:

2017-09-19 11:30:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


test

Dostawy

test

www.www.com

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


test

www.www.com

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


test

1

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-09-18 11:22:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-09-19 11:30:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-09-19 11:35:00

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Nie

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


15

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


test

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


test

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


test

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła