Licytacja L-173-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-173-2017 - abc

Dane zamawiającego


Nazwa: a, b
Adres pocztowy: s1
Miejscowość: ABC, Kod pocztowy: 00-100
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

abc

Termin otwarcia licytacji:

2017-09-20 08:37:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


abc

Dostawy

abc

abc

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


abc

abc

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


abc

1

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-09-19 08:35:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-09-20 08:37:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-09-20 08:38:32

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


abc

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


abc

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


abc

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


abc

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła