Licytacja L-174-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-174-2017 - szampan z 1780

Dane zamawiającego


Nazwa: Marek, IAS
Adres pocztowy: Rejtana65
Miejscowość: Rzeszów, Kod pocztowy: 35-959
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

23457

Termin otwarcia licytacji:

2017-09-26 14:17:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


szampan z 1780

Dostawy

1 butelka szampana w butelce 20 litrowej

www.jhy.com

nie dotyczy

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


pecet,internet, przeglądarka, login

www.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Cena wywoławcza 230000 PLN

10000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-09-01 13:49:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-09-26 14:17:00.

Dokładna data

Upływa 2017-09-26 14:20:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Nie

nie dotyczy

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

IX. Termin związania ofertą


30

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1 dzień

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie wymaga

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


kary

XIII. Informacje dodatkowe


nie dotyczy

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła