Licytacja L-175-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-175-2017 - segregator

Dane zamawiającego


Nazwa: gucio, grawers
Adres pocztowy: 11 listopada101
Miejscowość: jędrzejów, Kod pocztowy: 28-300
Tel.: 886601369, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: firma

Numer ogłoszenia w BZP:

1//1/101

Termin otwarcia licytacji:

2017-10-29 13:20:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


segregator

Dostawy

dostawa 4 sztuk segregatorów A 4

www.uzp.pl

czerwone

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


dobry i wytrzymały

www.demo.licytacjee.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


jak jalepszy

4

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-10-29 13:15:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-10-29 13:20:00.

Dokładna data

Upływa 2017-10-29 13:45:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


różne

brak

bobra

brak

minimum

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

ok

oki

nie

nie

IX. Termin związania ofertą


30

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


3

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


hmmmm

XIII. Informacje dodatkowe


nic

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła