Licytacja L-176-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-176-2017 - xxx

Dane zamawiającego


Nazwa: Test, UZP
Adres pocztowy: Postępu17A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-676
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

1234

Termin otwarcia licytacji:

2017-12-03 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


xxx

Roboty budowlane

xxxx

x@x.uzp.gov.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


xxxx

x@x.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


xxxx

20

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-11-29 13:18:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-12-03 10:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-12-06 09:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


xxxx

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


xxxx

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


xxxx

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


xxxx

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła