Licytacja L-177-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-177-2010 - Dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Biuro Zamówien Publicznych, Gmina Miasto Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski 1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2011-01-05 12:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa papieru kserograficznego kolor biały, gramatura 80g/m2, grubość min. 100nm, białość min. 140CIE, format A4 (op. 5 ryz) – ilość: 500 opakowań.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
1.Dostawa papieru nastąpi w trzech transzach: 1)1-sza transza w ilości 200 opakowań najpóźniej do dnia 10.01.2011 r. 2)2-ga transza w ilości 200 opakowań najpóźniej do dnia 17.01.2011 r. 3)3-cia transza w ilości 100 opakowań najpóźniej do dnia 28.01.2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od zamknięcia licytacji

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. W licytacji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dokonają rejestracji w systemie pod adresem http://demo.licytacje.uzp.gov.pl 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie i przekazać Zamawiającemu, na adres e-mail: gtomczyk@lublin.eu, informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 50 zł. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto, cenę za dostawę 500 opakowań papieru, czyli za całość zadania - 24 900.00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-01-05 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Drogą elektroniczną na adres e-mail: gtomczyk@lublin.eu .

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-01-05 12:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-01-05 12:50:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 1 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu papieru kserograficznego kolor biały, gramatura 80g/m2, grubość min. 100nm, białość min. 140CIE, format A4 (op. 5 ryz) – ilość: 500 opakowań, zwanym w dalszej części niniejszej umowy papierem. § 2 1.Dostawa papieru nastąpi w trzech transzach: 1)1-sza transza w ilości 200 opakowań najpóźniej do dnia 10.01.2011 r. 2)2-ga transza w ilości 200 opakowań najpóźniej do dnia 17.01.2011 r. 3)3-cia transza w ilości 100 opakowań najpóźniej do dnia 28.01.2011 r. 2.Wykonawca dostarczy papier do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, na własny koszt i ryzyko. 3.Odbiór papieru, potwierdzony protokołem odbioru dostawy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, nastąpi w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu jego jakości i ilości. 4.Do dostarczonego papieru muszą być dołączone odpowiednie dokumenty i instrukcje określające podstawowe cechy papieru (atesty, metki fabryczne i etykiety). § 3 1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczony papier, każdorazowo po zrealizowaniu transzy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1), 2) i 3), w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po dokonaniu odbioru dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 3, niniejszej umowy. 2.Cena brutto jednego opakowania papieru, obliczona jest według wzoru: oferta brutto Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia podzielona przez 500 i wynosi: …...............PLN. 3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie za dostarczony papier w kwocie ….......................... PLN brutto (słownie brutto: …........................................................PLN), w tym netto: …..................... PLN (słownie netto: …................................PLN) i należny podatek VAT – stawka 23% w kwocie: …....................... PLN (słownie: ….............. PLN). 4.Z tytułu opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. Dane do wystawienia faktury: Gmina Lublin, Pl. Łokietka 1, 20-950 Lublin, NIP: 9462575811 (fakturę należy dostarczyć/przesłać do: Urząd Miasta Lublin, Wydział Organizacji Urzędu, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin). § 4 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1)w przypadku zwłoki w dostarczeniu papieru w terminach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. § 5 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa. § 6 Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. § 7 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem wersji demonstracyjnej platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach merytorycznych: Antoni Fałkowski, nr telefonu: 81-466-12-40. W sprawach formalnych:Grzegorz Tomczyk, nr telefonu: 81-466-30-16

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła