Licytacja L-178-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-178-2009 - szkolenia

Dane zamawiającego

MD, Próba
Próbna 28
84-104, Próba

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-26 14:07:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

5 szkoleń

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Firefox

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

próba

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-31 14:08:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

próba

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

próba

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od dnia złożenia ofery.

IX. Termin wykonania zamówienia

próba.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

próba

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

próba

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-31 14:08:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-29 14:08:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-28 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła