Licytacja L-180-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-180-2009 - oi

Dane zamawiającego

iwonap, OIWBDOUW
MN 1 m. 1
45-056, Opole

Numer ogłoszenia w BZP:

222222

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-15 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

dddddd

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wwww

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

wwwwwwww

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-07 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

xxxxxx

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

xxxxxxxx

VIII. Termin związania ofertą

xxxxxxxx.

IX. Termin wykonania zamówienia

xxxxxxxx.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

xxxxxxxx

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

xxxxxxxx

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

xxxxxxx

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

xxxxxxxxxx

Informacje o wadium:

xxxxxxxxxx

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-07 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-12 17:57:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła