Licytacja L-181-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-181-2013 - Licytacja testowa 10-06-2013

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Mirosław Wolak, BIW KONCEPT
Adres pocztowy: Racławicka 56
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-017
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

12345

Termin otwarcia licytacji:

2013-06-10 10:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Licytacja testowa 10-06-2013
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.12.12.12-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
60 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

60 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.koncept.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-06-10 10:29:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-06-10 10:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-06-10 14:30:00

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Informacje dodatkowe

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła