Licytacja L-183-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-183-2016 - testowa 4.11

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KU, warzywniak
Adres pocztowy: Szeroka 1
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 01-200
Tel.: 123456789, Faks: 123456789
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-04 09:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
testowa 4.11
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

120 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2016-11-04 09:33:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2016-11-04 09:35:00

Termin zakończenia: 2016-11-04 09:38:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2016-11-04 09:40:00

Termin zakończenia: 2016-11-04 09:43:00

Etap 4:

Termin rozpoczęcia: 2016-11-04 09:45:00

Termin zakończenia: 2016-11-04 09:48:00

Etap 5:

Termin rozpoczęcia: 2016-11-04 09:50:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-04 09:15:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

705

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-04 09:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-04 09:52:00

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła