Licytacja L-184-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-184-2009 - zdzisiowa 3

Dane zamawiającego

Zdzisław Wijas, ZOiIUM Kielce
Strycharska 6
25-659, Kielce

Numer ogłoszenia w BZP:

231212

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-31 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

xxx

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

xxx

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xxx

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-31 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

xxx

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

xxx

VIII. Termin związania ofertą

xxx.

IX. Termin wykonania zamówienia

xxx.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

xxx

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

xxx

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

xxx

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-31 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-31 11:50:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła