Licytacja L-185-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-185-2009 - Byle jak

Dane zamawiającego

andrzejkar, zoum
jakaś 1 m. 2
25-999, kielce

Numer ogłoszenia w BZP:

123123123123

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-31 12:26:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Byle jak

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Byle jak

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Byle jak

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-31 12:17:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Byle jak

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Byle jak

VIII. Termin związania ofertą

Byle jak.

IX. Termin wykonania zamówienia

Byle jak.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Byle jak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Byle jak

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-31 12:17:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-31 12:29:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła