Licytacja L-186-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-186-2009 - próba

Dane zamawiającego

zamawiajacymatic, matic
Puławska 300A
02-819, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

qwedsq

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-01 15:20:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

buraki, ziemniaki i inne przysmaki

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

qqq

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

qqq

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-01 15:20:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

qwre

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

wqe

VIII. Termin związania ofertą

30dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

14dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

wer.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

qwe

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-01 15:20:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-01 15:31:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-01 15:14:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła