Licytacja L-19-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-19-2012 - Dostawa papieru ksero

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Krzysztof, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom, Kod pocztowy: 41-914
Tel.: (32) 3513365, Faks: (32) 3513369
Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Numer ogłoszenia w BZP:

1111111111

Termin otwarcia licytacji:

2012-02-10 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru ksero
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 12000 ryz
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od zawarcia umowy do 15.12.201`2r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2 (do pobrania na stronie Zamawiającego www.srk.com.pl

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2a (do pobrania na stronie Zamawiającego www.srk.com.pl

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2b (do pobrania na stronie Zamawiającego www.srk.com.pl

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2c (do pobrania na stronie Zamawiającego www.srk.com.pl

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2d (do pobrania na stronie Zamawiającego www.srk.com.pl

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Inne dokumenty

Wykaz załączników do ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.srk.com.pl ) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej- załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy (art. 22 ust. 1 Pzp)- załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c,2d. Wykaz personelu - załącznik nr 3 Doświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 4a lub 4b Oświadczenie Wykonawcy (podwykonawca)- załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy (art. 24 ust. 1 Pzp)- załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy (art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp)- załącznik nr 6a Projekt umowy- załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 8

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.srk.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-08 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załącznikami należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie oznaczonej jak wyżej w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 – Sekretariat Spółki ( II p

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-02-10 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-02-10 10:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła