Licytacja L-190-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-190-2009 - AAA

Dane zamawiającego

Malinowska, Agencja Mienia Wojskowego
Nowowiejska 26 A
00-911, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

123455

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-20 11:01:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1200

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

bbbbbbbbbbbb

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ccccccccccccc

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-10 11:02:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

ddddddddddddd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

eeeeeeeeeeeeee

VIII. Termin związania ofertą

60.

IX. Termin wykonania zamówienia

listopad 2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

300

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.abcdef.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

eeeeeeeee

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

rrrrrrrrrrrrrrr

Informacje o wadium:

100

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-10 11:02:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 120 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła