Licytacja L-193-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-193-2016 - Roboty budowlane w budynku nr 59

I. Dane zamawiającego

Nazwa: p.justek-zam, Jednostka Wojskowa
Adres pocztowy: Sopocka 10
Miejscowość: Sopot, Kod pocztowy: 76-555
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Numer ogłoszenia w BZP:

12589-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-18 17:13:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w budynku nr 59
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Roboty budowlane w budynku nr 59 w kompleksie wojskowym m.l Ustka. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zamieszczone w plikach, które stanowią załącznik do SIWZ: - załącznik nr 4 – specyfikacja techniczna - załącznik nr 5 – przedmiar robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w przedmiarach robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

333333

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

33333333

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-18 17:10:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

UG

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-18 17:13:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-18 17:25:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ttt

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

tttt

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

ttttt

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła