Licytacja L-195-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-195-2009 - 05/ZP/2009

Dane zamawiającego

MD, Próba
Próbna 28
84-104, Próba

Numer ogłoszenia w BZP:

92214-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-21 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawy mięsa i produktów mięsnych w terminie od 4 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r. dla Ośrodka Wypoczynkowo - Szkoleniowego "Bałtyk" w Jastrzębiej Górze, ul. Bałtycka 28. Asortyment i szacunkowe ilości zawiera opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3). Określone szacunkowe ilości oraz asortyment mogą ulegać zmianie w zależności od bieżącego zapotrzebowania Ośrodka. Zamawiający będzie zgłaszać zapotrzebowanie na dostawy produktów spożywczych najpóźniej w terminie określonym przez Wykonawcę, który zostanie wybrany w wyniku zamówienia. Zamawiający zastrzega dostawy wyrobów wysokiej jakości. Przy wskazaniu znaków towarowych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, dopuszcza się składanie ofert równoważnych produktów, nie gorszej jakości od zaproponowanych w specyfikacji przez Zamawiającego.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: - z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. - Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął kwotę minimalnego postąpienia w wysokości 100,00 PLN. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-14 10:26:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią niżej wymienione warunki: - posiadają certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrażania systemu HACCP zatwierdzone w drodze decyzji przez organa urzędowej kontroli żywności - dotyczy zakładów produkujących żywność lub wprowadzających ją do obrotu, a w przypadku wykonawców zakupujących produkty u producentów, wykonawcy zobowiązani są dostarczyć przedmiot zamówienia od producentów spełniających te wymagania. - posiadają decyzję wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności (Dz.U. nr 21, po. 179 z 2003 r.) - posiadają decyzję wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji (dotyczy wykonawców będących zakładami produkcyjnymi, w przypadku innych wykonawców - do oferty należy załączyć kserokopię decyzji wydanej dla zakładu, w którym wykonawca zaopatruje się w asortyment będący przedmiotem zamówienia) 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w punkcie poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych - certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrażania systemu HACCP zatwierdzone w drodze decyzji przez organ urzędowej kontroli żywności - decyzję wydaną na środki transportu przewidziane do realizacji dostaw dopuszczającą do przewozu produktów spożywczych - decyzję wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotycząca spełnienia wymagań koniecznych w procesie produkcyjnym - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 2. Forma dokumentów: Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

od 4 maja do 31 grudnia 2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wadium nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://www.owsbaltyk.gd.pl/bip/index.php?id=14&id2=13&Itemid=69

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy został zawarty w załączniku nr 5 dostępnym na stronie http://www.owsbaltyk.gd.pl/bip/index.php?id=14&id2=13&Itemid=69

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Cena: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wypełnić formularz cenowy (zał. nr 4) z podaniem cen jednostkowych asortymentu. Przekazanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie. Koperta / opakowanie zawierające wniosek powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Bałtyk” Gospodarstwo Pomocnicze przy Ministerstwie Finansów, Bałtycka 28, 84-104 Jastrzębia Góra i oznakowane następująco: 05/ZP/2009, Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawy mięsa i produktów mięsnych w terminie od 4 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wymagane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Usługodawcy.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-14 10:26:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-21 12:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła