Licytacja L-196-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-196-2012 - Energia elektryczna

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Krystian Karpiński, Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy: Plac Potckiego 1
Miejscowość: Radzyń Podlaski, Kod pocztowy: 21-300
Tel.: 833527355, Faks: 833527402
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

258654-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-10-30 13:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Energia elektryczna
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
fghfgh
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.30.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.12.2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
rteryey

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
yutyu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tyutyu

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tyutu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tutru

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tyutyu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

tyutu

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://powiatradzyn.bip.lublin.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

utyu

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

tyutryu

Minimalna wysokość postąpienia

0.50 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-20 00:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Plac Potockiego 1, kod pocztowy 21-300, punkt informacyjny na parterze - czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-10-30 13:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-10-30 13:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

yutyutu

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

tryutyutryutr

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

tyutyuty

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła