Licytacja L-197-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-197-2009 - test licytacji

Dane zamawiającego

Slash sp. z o.o., Slash sp. z o.o.
Tytoniowa 20 m. --
04-228, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

xxx

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-06 12:35:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

xxxxxxxxxxxxxxx

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xxxxxxxxxxxxxxx

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-06 12:25:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

xxxxxxxxxxxxxx

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

15.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

0

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

xxx

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

xxx

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-06 12:25:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 20 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-06 12:33:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła