Licytacja L-199-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-199-2016 - J. Z.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Jarek, Kancelaria
Adres pocztowy: Jana Pawła 2
Miejscowość: Gostynin, Kod pocztowy: 09-500
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

111/16

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-18 17:46:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
J. Z.
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dfhkjgk
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 00.00.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
1 rok

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

dfgfjf

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

jfj

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

jf

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-18 17:45:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

UG

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-18 17:46:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-18 17:49:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

jhfjf

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

gtfjfj

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła