Licytacja L-2-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-2-2010 - L2-2010

Dane zamawiającego

Marek_Ł, ZamawiającyDEMO
ulica 1
11-222, Gdańsk

Numer ogłoszenia w BZP:

22

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-04 12:40:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1000

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aa

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-04 12:36:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

aa

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

aa

VIII. Termin związania ofertą

2.

IX. Termin wykonania zamówienia

24.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

tak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

aa

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

aa

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-04 12:36:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-04 12:36:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła