Licytacja L-2-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-2-2014 - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni

I. Dane zamawiającego

Nazwa: rpwikzawiercie, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu
Adres pocztowy: 11 Listopada 2
Miejscowość: Zawiercie, Kod pocztowy: 42-400
Tel.: (32)6722017 wew, Faks: (32)6701049
Rodzaj zamawiającego: Zamawiajacy sektorowy

Numer ogłoszenia w BZP:

123456987

Termin otwarcia licytacji:

2014-01-08 08:35:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz przegląd drzew obejmuje: 1. powierzchnia rabatek do pielęgnacji - 170mkw (teren Oczyszczalni Ścieków) 2. Ilość drzew do pielęgnacji - 54 sztuki (o obwodzie od 40 - 100 cm; teren Oczyszczalni Ścieków - 40 szt.; Bzów - 6 szt.; Kosowska Niwa - 3 szt.; ul. Stary Rynek - 5 szt.) 3. Powierzchnia zieleni do pielęgnacji - 4,8 ha (47 965 mkw) 4. Pielęgnacja żywopłotów - ok. 300 mb (teren Oczyszczalni Ścieków)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 77.34.00.00-5
Dodatkowe przedmioty 77.21.14.00-6

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
31 grudzień 2014r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednokrotnym wykonaniem usługi z zakresu prac takich samych lub podobnych jak przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł netto

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem: 1.Ciągnik z przyczepą lub samochód ciężarowy do 5t. 2.4 sztuki kosiarek spalinowych 3.2 kosy spalinowe 4.2 piły spalinowe 5.Podnosnik koszowy o wysokości co najmniej 18 m 6.Rozdrabniarka do gałęzi

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca powinien dysponować co najmniej pięcioma osobami

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Aktualna polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.rpwikzawiercie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer Klasy PC, MS Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna jednoetapowa, obowiązuje najkorzystniejsze postąpienie. Cena wywoławcza 67 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-01-08 08:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

RPWiK Sp. z o.o. Zawiercie ul. 11 Listopada 2, kancelaria

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-01-08 08:35:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-01-08 08:45:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, płaconym w każdym miesiącu obowiązywania umowy w terminie do 21 dni

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła