Licytacja L-2-2020

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-2-2020 - GRUPA-XXVII - gr 1

Dane zamawiającego


Nazwa: Jacek Zgutczyński, Firma fikcyjna
Adres pocztowy: Bażyńskiego7 m. 42
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-822
Tel.: 555 555 555, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

121/2020

Termin otwarcia licytacji:

2020-02-21 19:05:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


GRUPA-XXVII - gr 1

Usługi

dostawa komputerów

www.ug.edu.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


x

www.ug.edu.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


x

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2020-02-21 19:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2020-02-21 19:05:00.

Dokładna data

Upływa 2020-02-21 19:09:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


x

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


x

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


x

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


x

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła